• ۱۲۹۱
  موکب همایون در مبارک آباد
 • ۱۲۹۲
  پل رودخانه تجن-ساری، مازندراندورنمای جلگه صفی آباد مازندراندورنمای کجور مازندرانمحمد ابراهیم سرایدار باشی و سرایدارهارودخانه شیلات فرح آباد مازندران
 • ۱۲۹۵
  دختر مصری
 • ۱۲۹۸
  غلامحسین خازن الممالکعبدالعلی خان ادیب الممالکمرد جوانناصرالدین میرزا ولیعهدآقا محمد خان خواجهصورت ناصرالدین شاهپرتره ناصرالدین شاه
 • ۱۲۹۹
  آتش بازی در چشمه قلقلی
 • ۱۳۰۰
  حوضخانه کاخ سلطنت آباداردوگاه در کنار رودخانهسهره سرخ(ماده)قناریسهره سبزمرغ عشقسهره سر سیاهطوطیقناریزاغ اروپایی-آسیاییکبک مادهکبک نرسسک سر سیاهگنجشکسهرهتیهوی مادهچکاوکگنجشکچکاوکمرغ عشق
 • ۱۳۰۱
  حوضخانه صاحبقرانیه
 • ۱۳۰۲
  پلنگ شکار شده
 • ۱۳۰۳
  میرزا هدایت تحویل دارقصر ناصریه – سرخه حصار
 • ۱۳۰۴
  دورنمای کلاردشتاردوی مبارک در بلده نور
 • ۱۳۰۸
  مزرعه و گاوها
 • ۱۳۰۹
  رمال
 • ۱۳۱۲
  پرنده شکار شده
 • ۱۳۱۴
  مرد مصریصورت رامبراند
 • ۱۳۱۵
  جوانی نقاشمرد جوان انگلیسیسن ماتیو
 • ۱۳۱۶
  فالگیر بغدادیخاکسپاری مسیح
 • ۱۳۱۷
  جوانی نقاشبن ذورفونتن لاتورانجیل نویس سن ماتیو
 • ۱۳۱۹
  زرگر بغدادی
 • ۱۳۲۰
  خانمی در حال مطالعه
 • ۱۳۲۸
  علی رضا خان قاجار (عضدالملک)علی قلی خان (سردار اسعد بختیاری)
 • ۱۳۲۹
  ناصر الملک قره گوزلو
 • ۱۳۳۱
  محمد حسین فروغی (ذکاء الملک)
 • ۱۳۳۲
  کودک در لباس ملوانی
 • ۱۳۳۳
  دهکده مغانکدهکده دماوند
 • ۱۳۳۵
  نیم تنه وثوق الدوله
 • ۱۳۳۶
  تصویر نقاش در پیریمنظره اروپایی
 • ۱۳۴۰
  چهره نقاش در پیری
 • ۱۳۴۱
  دورنمای مهراندورنمای توچال
 • ۱۳۴۳
  مشهدی ناصر خدمتکار استادکبک بی جان
 • ۱۳۴۴
  تصویر کمال الملک