• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

سسک سر سیاه

اثر با آبرنگ بر روی کاغذ کار شده و اندازه آن ۴۱*۵/۳۰ می باشد. 
سسک سر سیاه