• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

سهره سبز

اثر با آبرنگ بر روی کاغذ کار شده و اندازه آن ۴۱*۵/۳۰ می باشد. 
سهره سبز