• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

سهره سرخ(ماده)

اثر با آبرنگ بر روی کاغذ کار شده و اندازه آن ۴۱*۵/۳۰ می باشد. 
سهره سرخ(ماده)