• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

تصویر کمال الملک

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۵۴*۶۱ سانتی متر می باشد.
تصویر کمال الملک