• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

اردوی مبارک در بلده نور

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۸/۳۲*۳/۴۴ سانتی متر می باشد.
اردوی مبارک در بلده نور