• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

دهکده مغانک

اثر با رنگ روغن برروی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۸۳*۵/۵۵ سانتی متر می باشد.
دهکده مغانک