• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

علی قلی خان (سردار اسعد بختیاری)

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۱۸۹*۱۳۱ سانتی متر می باشد.
علی قلی خان (سردار اسعد بختیاری)