• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

علی رضا خان قاجار (عضدالملک)

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کارشده است و اندازه آن ۱۱۶*۸۹ سانتی متر می باشد.
علی رضا خان قاجار (عضدالملک)