• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

زرگر بغدادی

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۵۳*۵/۴۳ می باشد.
زرگر بغدادی