• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

فالگیر بغدادی

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۵۵*۴۶ ساتی متر می باشد.
فالگیر بغدادی