• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

صورت رامبراند

این نقاشی همانند سازی از روی کار رامبراند است. اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۶۳*۵۴ سانتی متر می باشد.
صورت رامبراند