• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

مرد مصری

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۵۴*۵/۲۷ سانتی متر می باشد
مرد مصری