• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

مزرعه و گاوها

اثر با رنگروغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۵۶*۷/۳۷ سانتی متر می باشد.
مزرعه و گاوها