• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

قصر ناصریه – سرخه حصار

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۱۰۱*۳/۶۶ سانتی متر می باشد.
قصر ناصریه – سرخه حصار