• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

چهره نقاش در پیری

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۶۲*۴۸ سانتی متر است.
چهره نقاش در پیری