• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

نیم تنه وثوق الدوله

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۵۸*۷۰ سانتی متر می باشد.
نیم تنه وثوق الدوله