• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

سن ماتیو

نقاشی همانند سازی از روی کار رامبراند است. اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۱۱۰*۷۹ سانتی متر می باشد.
سن ماتیو