• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

مشهدی ناصر خدمتکار استاد

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۶۴*۶۰ سانتی متر می باشد.
مشهدی ناصر خدمتکار استاد