• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

پیرمرد در حال مطالعه

اثر نیمه تمام است اما بخشی از آن با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵۱*۴۱ سانتی متر می باشد.
پیرمرد در حال مطالعه