• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

پلنگ شکار شده

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵۰*۵/۲۹ سانتی متر می باشد.
پلنگ شکار شده