• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

حوضخانه کاخ سلطنت آباد

اثر با رنگروغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۸۹*۷۶ سانتی متر می باشد.
حوضخانه کاخ سلطنت آباد