• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

ناصرالدین میرزا ولیعهد

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شدهاست و اندازه آن ۱۱۰*۸۳ سانتی متر می باشد. 
ناصرالدین میرزا ولیعهد