• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

عبدالعلی خان ادیب الممالک

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۷۵*۵۲ سانتی متر می باشد
عبدالعلی خان ادیب الممالک