• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

غلامحسین خازن الممالک

اثربا رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۷۷*۵۰ سانتی متر  می باشد.
غلامحسین خازن الممالک