• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

محمد ابراهیم سرایدار باشی و سرایدارها

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۱۵۸*۱۱۱ سانتی متر می باشد.
محمد ابراهیم سرایدار باشی و سرایدارها