• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

میرزا هدایت تحویل دار

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۹۹*۷۱ سانتی متر می باشد.
میرزا هدایت تحویل دار