• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

انجیل نویس سن ماتیو

نقاشی همانند سازی از روی کار رامبراند است. اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۹۵*۸۱ سانتی متر می باشد.
انجیل نویس سن ماتیو