• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

بن ذور

نقاشی همانند سازی از روی کار خود کمال الملک است.اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۶*۵/۴۵ سانتی متر می باشد.
بن ذور