• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

"ارتجاع علیه کمال الملک: گفتگو با شهاب موسوی زاده". شاهرخی نژاد، محمدرضا . تندیس . ۱۳۸۶ . شهریور(۱۰۷): ۱۰ ـ ۱۱

"ارتجاع علیه کمال الملک: گفتگو با شهاب موسوی زاده". شاهرخی نژاد، محمدرضا . تندیس . 1386 . شهریور(107): 10 ـ 11