• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

"آسیب شناسی ایران در دوره قاجار". عابدی، پیمان. بیناب . (۱۴)

"آسیب شناسی ایران در دوره قاجار". عابدی، پیمان. بیناب . (14)