• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

"آخرین شاگرد کمال الملک را دریابیم". تیموری، علی امیر . همبستگی. ۱۳۸۲ . (۴،۶) : ۵

"آخرین شاگرد کمال الملک را دریابیم". تیموری، علی امیر . همبستگی. 1382 . (4،6) : 5