• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

"آثار کمال الملک در موزه ملک". غلامی ، مهران. موزه ها. ۱۳۸۴. (۳۸).

"آثار کمال الملک در موزه ملک". غلامی ، مهران. موزه ها. 1384. (38).