• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

"ابوتراب غفاری، میرزای بزرگ تصویرگری دوره قاجار: [نقد و بررسی کتاب سر]" . موزه ها.( ۴۶ ).

"ابوتراب غفاری، میرزای بزرگ تصویرگری دوره قاجار: [نقد و بررسی کتاب سر]" . موزه ها.( 46 ).