• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

کمال الملک


نام پدیدآور
محمد ماحوزی
ناشر
مرکز نشر و تحقیقات قلم آشنا- به دید
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۸۰
موضوع
یادنامه-مقاله ها- خطابه ها
کمال الملک