• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی: از کهن ترین زمان تاریخی تا پایان دوره قاجاریه از مانی تا کمال الملک


نام پدیدآور
حقیقت، عبدالرفیع
ناشر
شرکت مؤلفان و مترجمان ایران
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۶۹
موضوع
سرگذشت نامه هنرمندان ایرانی
تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی: از کهن ترین زمان تاریخی تا پایان دوره قاجاریه از مانی تا کمال الملک