• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

سرفرسنگ های تحول در مسیر نگارگری ایران


نام پدیدآور
سماعیل بنی اردلان
ناشر
دانشکده هنر
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۸۷
موضوع
تاریخ نقاشی ایرانی
سرفرسنگ های تحول در مسیر نگارگری ایران