• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

تاریخ نقاشی ایران از آغاز تا عصر حاضر

نام پدیدآور
گودرزی، مرتضی
ناشر
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
محل نشر
تهران
تاریخ نشر
۱۳۸۴
موضوع
تاریخ نقاشی ایرانی
تاریخ نقاشی ایران از آغاز تا عصر حاضر