• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

حوال و آثار نقاشان قدیم ایرانی و برخی از مشاهیر نگارگری هند و عثمانی

نام پدیدآور
کریم زاده تبریزی، محمدعلی
محل نشر
لندن
تاریخ نشر
۱۳۷۰ چاپ سوم
موضوع
تاریخ نقاشی
حوال و آثار نقاشان قدیم ایرانی و برخی از مشاهیر نگارگری هند و عثمانی