گزارش عکاسی مادون قرمز آثار کمال الملک در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک - سروش کیاهی