• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

رودخانه شیلات فرح آباد مازندران

اثر با ر نگ روغن بر روی کرباس کار شدهاست و اندازه آن ۱۰۰*۷۰ سانتی متر می باشد.