• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

هشت پرتره از ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در سنین ممختلف

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۱۵۸*۱۲۸ سانتی میر می باشد.