• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

تکیه دولت

اثر با رنگ روغن ببر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۱۰۹*۹۳ سانتی متر می باشد.