• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

عمله طرب

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شدده است و اندازه آن ۱۴۹*۱۱۵ سانتی متر می باشد.