• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

دورنمای چشمه شهرستانک

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۸۴*۶۹ سانتی متر می باشد.