• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

فتح الله میرزا شعاع السلطنه

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۹۵*۷۸ سانتی متر می باشد.