• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

تالار آیینه

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۱۱۹*۹۱ سانتنی متر می باشد.