• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

طبیعت، برکه و آهو

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۶۱*۴۰ سانتی متر می باشد.