• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

عمو صادق شیرازی و کهنه فروشان یهودی

اثر با رنگروغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۶۹*۵۳ سانتی متر می باشد.