• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

خلوت کریمخانی، حوض جوش

اثر بار نگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۶۵*۵/۵۲ سانتی متر می باشد.